நட்சத்திரம்

Panchangam: இன்றைய பஞ்சாங்கம்: 2021 செப்டம்பர் 18, புரட்டாசி இரண்டாம் நாள், சனிக்கிழமை

புதுடெல்லி: பஞ்சாங்கம் (Panchangam) என்பது இந்துக் காலக் கணிப்பு முறையின் படி, கணிக்கப்படுகின்ற கால அட்டவணை ஆகும். சமய சம்பந்தமான விஷயங்களுக்கும், சோதிடக் கணிப்புகளுக்கும் பஞ்சாங்கம் பயன்படுகின்றது.  …

Read more

Panchangam: இன்றைய பஞ்சாங்கம்: 2021 செப்டம்பர் 17, புரட்டாசி முதல் நாள், வெள்ளிக்கிழமை

புதுடெல்லி: பஞ்சாங்கம் (Panchangam) என்பது இந்துக் காலக் கணிப்பு முறையின் படி, கணிக்கப்படுகின்ற கால அட்டவணை ஆகும். சமய சம்பந்தமான விஷயங்களுக்கும், சோதிடக் கணிப்புகளுக்கும் பஞ்சாங்கம் பயன்படுகின்றது.  …

Read more

Panchangam: இன்றைய பஞ்சாங்கம்: 2021 செப்டம்பர் 13, ஆவணி 28ம் நாள், திங்கட்கிழமை

பஞ்சாங்கம் (Panchangam) என்பது இந்துக் காலக் கணிப்பு முறையின் படி, கணிக்கப்படுகின்ற கால அட்டவணை ஆகும். சமய சம்பந்தமான விஷயங்களுக்கும், சோதிடக் கணிப்புகளுக்கும் பஞ்சாங்கம் பயன்படுகின்றது.  கிரக …

Read more

Panchangam: இன்றைய பஞ்சாங்கம்: 2021 செப்டம்பர் 14, ஆவணி 28ம் நாள், செவ்வாய்க்கிழமை

பஞ்சாங்கம் (Panchangam) என்பது இந்துக் காலக் கணிப்பு முறையின் படி, கணிக்கப்படுகின்ற கால அட்டவணை ஆகும். சமய சம்பந்தமான விஷயங்களுக்கும், சோதிடக் கணிப்புகளுக்கும் பஞ்சாங்கம் பயன்படுகின்றது.  கிரக …

Read more

Panchangam: இன்றைய பஞ்சாங்கம்: 2021 செப்டம்பர் 12, ஆவணி 28ம் நாள், திங்கட்கிழமை

பஞ்சாங்கம் (Panchangam) என்பது இந்துக் காலக் கணிப்பு முறையின் படி, கணிக்கப்படுகின்ற கால அட்டவணை ஆகும். சமய சம்பந்தமான விஷயங்களுக்கும், சோதிடக் கணிப்புகளுக்கும் பஞ்சாங்கம் பயன்படுகின்றது.  கிரக …

Read more

Panchangam: இன்றைய பஞ்சாங்கம்: 2021 செப்டம்பர் 06, ஆவணி 21ம் நாள், திங்கட்கிழமை

எண்ணங்களே செயலாகும்… நல்லெண்ணங்களை விதைப்போம், நல்லவற்றையே அறுவடை செய்வோம். இன்றைய பஞ்சாங்கம் என்ன சொல்கிறது?  Source link

Panchangam: இன்றைய பஞ்சாங்கம்: 2021 செப்டம்பர் 02, ஆவணி 17ம் நாள், வியாழக்கிழமை

பஞ்சாங்கம் (Panchangam) என்பது இந்துக் காலக் கணிப்பு முறையின் படி, கணிக்கப்படுகின்ற கால அட்டவணை ஆகும். சமய சம்பந்தமான விஷயங்களுக்கும், சோதிடக் கணிப்புகளுக்கும் பஞ்சாங்கம் பயன்படுகின்றது.  கிரக …

Read more

Panchangam: இன்றைய பஞ்சாங்கம்: 2021 ஆகஸ்ட் 30, ஆவணி 14ம் நாள், திங்கட்கிழமை

புதுடெல்லி: பஞ்சாங்கம் (Panchangam) என்பது இந்துக் காலக் கணிப்பு முறையின் படி, கணிக்கப்படுகின்ற கால அட்டவணை ஆகும். சமய சம்பந்தமான விஷயங்களுக்கும், சோதிடக் கணிப்புகளுக்கும் பஞ்சாங்கம் பயன்படுகின்றது. …

Read more

Panchangam: இன்றைய பஞ்சாங்கம்: 2021 ஜூலை 31, ஆடி 15நாள், சனிக்கிழமை

புதுடெல்லி: பஞ்சாங்கம் (Panchangam) என்பது இந்துக் காலக் கணிப்பு முறையின் படி, கணிக்கப்படுகின்ற கால அட்டவணை ஆகும். சமய சம்பந்தமான விஷயங்களுக்கும், சோதிடக் கணிப்புகளுக்கும் பஞ்சாங்கம் பயன்படுகின்றது. …

Read more

Panchangam: இன்றைய பஞ்சாங்கம்: 2021 ஜூலை 24, ஆடி 8ம் நாள், சனிக்கிழமை

புதுடெல்லி: பஞ்சாங்கம் (Panchangam) என்பது இந்துக் காலக் கணிப்பு முறையின் படி, கணிக்கப்படுகின்ற கால அட்டவணை ஆகும். சமய சம்பந்தமான விஷயங்களுக்கும், சோதிடக் கணிப்புகளுக்கும் பஞ்சாங்கம் பயன்படுகின்றது. …

Read more