இப்படியே போனா.. பக்கிங்காம் கால்வாய் வரலாற்று புத்தகத்தில் மட்டுமே இருக்கும்!

Byநீர்நிலைகளை அடையாளம் காண  திட்டம் துவங்கப்பட்டு உள்ளதாகவும், அதன் அடிப்படையில் நீர்நிலைகள் அடையாளம் காணப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.Source link

Leave a Comment